Sociálne služby

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona.

V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie

6. stravovanie

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

8. osobné vybavenie

9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,

2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie,

2. úschovu cenných vecí.

 

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

 

Tlačivá - dokumenty na stiahnutie

        A)   Tlačivá na stiahnutie k žiadosti o poskytovanie sociálnej služby:

        1.)  Žiadosti a tlačivá:

 

        2.)  Doklady potrebné k žiadosti o zabezpečenie poskytovania 

               sociálnej služby

 

        3.)  V Z O R   Zmluvy o poskytovaní slociálnej služby

 
 
 

            B)   Dokumenty na stiahnutie: