Sociálne služby

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona.

V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie

6. stravovanie

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

8. osobné vybavenie

9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie,

2. úschovu cenných vecí.

 

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

 

Tlačivá - dokumenty na stiahnutie

        A)   Tlačivá na stiahnutie k žiadosti o poskytovanie sociálnej služby:

        1.)  Žiadosti a tlačivá:

 

        2.)  Doklady potrebné k žiadosti o zabezpečenie poskytovania 

               sociálnej služby

 

        3.)  V Z O R   Zmluvy o poskytovaní slociálnej služby

 
 

            B)   Dokumenty na stiahnutie: