História

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava vznikol 1. októbra 1969 ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež na Lubinskej 5 s kapacitou 36 detí s mentálnym postihnutím od 6-26 rokov s denným pobytom. Jeho prvým riaditeľom bol PhDr. Pavol Valachovič (1969 - 1972). Väčšinu zamestnancov, tak vychovávateľov ako i pomocného personálu, od samotného počiatku tvorili rehoľné sestry Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie, ktoré verejnosť pozná aj pod názvom Anglické panny. Po ňom prevzala funkciu PhDr. Ing. Elena Dovinová (1972 - 1985). Názov ÚSS bol zmenený na Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež. V roku 1973 budova prešla prvou rekonštrukciou, bola pristavená jedáleň a zrealizovaná úprava záhradných priestorov. Postupne sa personál rozširoval o civilných zamestnancov a naopak, rehoľné sestry odchádzali do dôchodku, vrátane riaditeľky ÚSS.

 

V roku 1985 sa stal riaditeľom PhDr. Ján Škott (vo funkcii pôsobil do novembra 2010). V tom istom roku bola daná do prevádzky budova reprofilizovanej materskej školy na Javorinskej 7a pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Spojením s existujúcim ÚSS pre mládež na Lubinskej 5 tak vznikol Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež a dospelých s kapacitou 85 klientov na dennom pobyte. O jeho vznik sa výrazne pričinili rodičia detí, ktorí už dosiahli vek dospelosti a z tohto dôvodu by museli ÚSS na Lubinskej 5 opustiť. Vysoká náročnosť a elán mladého kolektívu zamestnancov spojené so špičkovou odbornosťou priniesli svoje ovocie. Od zlepšenia materiálno-technických podmienok pre prácu vychovávateľov i ostatných zamestnancov ÚSS až po organizáciu výchovnej činnosti v súlade s najmodernejšími trendmi. V roku 1988 bola realizovaná kompletná rekonštrukcia budovy na Lubinskej 5 a v roku 1992 sa podarilo postaviť a skolaudovať hospodársku budovu na Javorinskej 7a. Rehoľné sestry postupne odchádzali do dôchodku a na ich miesta nastupovali mladí absolventi špeciálnej a liečebnej pedagogiky. O ich prínose k skvalitneniu činnosti svedčí aj vysoké zapojenie klientov do pracovnej činnosti pre bratislavské podniky (napr. Cosmos, Záres, Figaro) v rámci vedľajšej hospodárskej činnosti. Pracovná činnosť klientov patrila a patrí medzi hlavné priority v tomto zariadení.

 

Významným medzníkom bol rok 1992, kedy sa podarilo experimentálne zriadiť v budove na Lubinskej 5 chránené bývanie pre 8 klientov - Dom sv. Mikuláša, ktorý pomohol vyriešiť najaktuálnejšie prípady, keď klienti stratili jedného alebo obidvoch rodičov. Nejednoznačnosť a nedokonalosť legislatívy však spôsobila, že po vyše 5-ročných peripetiách s jeho prevádzkovaním sa vedenie ústavu rozhodlo v roku 1998 chránené bývanie zrušiť a namiesto toho zriadiť detašované pracovisko pre týždenný a celoročný pobyt rodinného typu. 

 

Zariadenie dostalo v roku 1998 nový názov - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých. Od roku 2004 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Má kapacitu 65 klientov, z toho 8 na celoročnom a 57 na dennom pobyte. V súčasnosti sa klienti DSS spolu so zamestnancami podieľajú na nových aktivitách, ako je vznik remeselných dielní či práca v rámci projektu "Čarovná záhrada" so skalkou, skleníkom a bylinkovou záhradou.

 

Od 1. 7. 2011 je vo funkcii riaditeľa JUDr. Eleonóra Velčíková.

 
 
 

FS Javorček

 
K histórii DSS nepochybne patrí aj účinkovanie folklórneho súboru Javorček, ktorý svoje posledné vystúpenie odohral v roku 2012.

Folklórny súbor Javorček vznikol v roku 1992 pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a v Bratislave. Je to nielen u nás doma, ale aj v Európe ojedinelý folklórny súbor zložený z tanečníkov a muzikanta s mentálnym postihnutím. Do roku 2003 pracoval pod záštitou Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, odvtedy pokračuje v činnosti ako občianske združenie. Od svojho vzniku až do roku 1997 spolupracoval s FS Bezanka a v súčasnosti s FS Lipa z Bratislavy. Jedinečnosť FS Javorček spočíva v spoločných vystúpeniach s rovesníkmi z Folklórnym súborom Lipa (bývalý Dimitrovec), na ktorých úspešne šíria myšlienku integrácie nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Folklórny súbor Javorček má v súčasnosti 12 členov, z toho desiati členovia sú klientmi DSS Javorinská a dvaja členovia sú klientmi DSS pre deti a dospelých Prof. Karola Matulaya.

Veľký úspech mali napríklad vystúpenia na 40. ročníku Folklórneho festivalu vo Východnej v roku 1994 a v SND v Bratislave, z ktorých prenosy vysielala aj Slovenská televízia. Na dosky nového amfiteátra nášho najvýznamnejšieho Folklórneho festivalu vo Východnej sa FS Javorček spolu s FS Lipa vrátili s novou choreografiou Tancov zo Zohora v roku 2008. Medzi doteraz najväčšie úspechy FS Javorček patria vystúpenia na Svetovom folklórnom festivale v belgickom Schotene v roku 1995, na Európskom kultúrnom a hudobnom festivale v Bonne v roku 1996, na festivale Folklór bez hraníc v Ostrave v roku 2000, v Srbsku a Čiernej hore pri príležitosti návštevy stredanov v Báčskom Petrovci, Kysači a Belehrade v roku 2005 a v Rakúsku vo Viedni v roku 2008.

Medzi tradičné každoročné akcie, ktoré organizuje FS Javorček v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a pod záštitou primátorov miest, patrí vianočný benefičný program"Pokoj ľuďom dobrej vôle..." Na ňom sa okrem folklórnych súborov Javorček a Lipa podieľajú aj folklórne súbory z miesta konania programu. V rámci týchto benefičných programov s FS Javorček účinkovalo už vyše 60 folklórnych súborov a detských folklórnych súborov z celého Slovenska. Folklórny súbor Javorček sa každoročne zúčastňuje aj programu, ktorého hlavným organizátorom je ZPMP v SR - "Deň krivých zrkadiel".

Doposiaľ "javorčekárom" a ich myšlienke integrácie prostredníctvom folklórneho tanca tlieskali diváci v Bratislave, Pezinku, Nitre, Leviciach, Komárne, Kokave nad Rimavicou, Veľkom Krtíši, Lučenci, Divine, Vidine, Rožňave, Vranove nad Topľu, Bardejove, Prešove, Trenčíne, Mani, Košiciach, Humennom, Michalovciach, Poprade, Kežmarku, Tatranských Zruboch, Krompachoch, Dobrej Nive, Trenčianskych Tepliciach, Zuberci, Dubnici nad Váhom, Trenčianskej Turnej, Topoľčiankach, Zlatých Moravciach, Likavke, Trstenej, Dunajskej Strede, Nových Zámkoch, Kuraľanoch, Batizovciach, Bielom Potoku, Černovej a v Skalici.

 

       INTEGROVANÉ  VYSTÚPENIA  FS JAVORČEK

  1993

Bratislava - EKO IUVENTA

 

Bratislava - Dom odborov ISTROPOLIS

 

Bratislava - SND

1994

Bratislava - PKO

 

Bratislava - Pedagogická fakulta UK

 

Bratislava - Dom kultúry Zrkadlový háj

 

Východná - FF Východná

 

Bratislava - SÚZA

 

Pezinok

 

Bratislava - SND

1995

Belgicko - Schoten

 

Holandsko - Sas van Gent

 

Bratislava - Dom odborov ISTROPOLIS

1996

Nemecko - Bonn, Kolín nad Rýnom

 

Nitra

 

Levice

 

Komárno

 

Bratislava - SND

1997

Kokava nad Rimavicou - FĽK Koliesko

 

Veľký Krtíš

 

Lučenec

 

Rožňava

1998

Vranov nad Topľou

 

Bardejov

 

Prešov

1999

Bratislava - Zrkadlová sieň Starej radnice

 

Bratislava - DSS Javorinská

 

Trenčín

 

Maňa

 

Bratislava - Petržalka

2000

Bratislava - Dom kultúry Zrkadlový háj

 

Košice

 

Humenné

 

Michalovce

2001

Česká republika - Ostrava

 

Bratislava - Hotel Kyjev

 

Poprad

 

Kežmarok

 

Tatranské Zruby

2002

Krompachy

 

Bratislava - 10. výročie, DO ISTROPOLIS

 

Nitra

2003

Bratislava - Rusovce

 

Dobrá Niva

 

Lučenec

 

Divina

 

Vidina

 

Bratislava - Rača

2004

Bratislava - Hviezdoslavovo námestie

 

Dobrá Niva

 

Kokava nad Rimavicou

 

Bratislava - Prvá stavebná sporiteľňa

2005

Trenčianske Teplice

 

Zuberec - PFS

 

Dubnica nad Váhom - FF

 

Bratislava - Dom kultúry Zrkadlový háj

 

Trenčianska Turná

 

Topoľčianky

 

Zlaté Moravce

 

Srbsko a Čierna Hora - Báčsky Petrovec,
Kysač, Veterník, Kulpín, Belehrad

2006

Bratislava - Hviezdoslavovo námestie

 

Bratislava - Dom kultúry Zrkadlový háj

 

Bratislava - Rusovce

 

Bratislava - Dom kultúry Dúbravka

 

Bratislava - Hlavné námestie

 

Bratislava - Japonské veľvyslanectvo

 

Bratislava - Hviezdoslavovo námestie

 

Bratislava - Dom kultúry Zrkadlový háj

 

Bratislava - Hviezdoslavovo námestie

2007

Bratislava - Hviezdoslavovo námestie

 

Bratislava - Hviezdoslavovo námestie

 

Bratislava - Zrkadlová sieň Starej radnice

 

Bratislava - 15. výročie, Dom kultúry

 

Zrkadlový háj

2008

Rakúsko - Viedeň

 

Bratislava - Rusovce

 

Bratislava - Hviezdoslavovo námestie

 

Východná - FF Východná

 

Topoľčianky

 

Bratislava - Dom kultúry Zrkadlový háj

 

Bratislava - Dom kultúry Zrkadlový háj

 

Likavka

 

Trstená

 

Bratislava - Rusovce

2009

Bratislava - Dom kultúry Zrkadlový háj

 

Kuraľany

 

Nové Zámky

 

Dunajská Streda

 

Bratislava - Ministerstvo kultúry SR

2010

Bratislava - Hviezdoslavovo námestie

 

Nové Zámky - Novozámocký festival DFS

 

Batizovce - Dom kultúry

 

Bratislava – Dom kultúry Dúbravka

 

Biely Potok

 

Černová

 

Skalica

2011

Bratislava – Hviezdoslavovo námestie

 

Východná – FF Východná

 

Pezinok – Dom kultúry

 

Bratislava – DK Dúbravka

 

Sološnica – Dom kultúry

 

Batizovce – Dom kultúry

 

Hronsek – Dom kultúry

 

Žilina – Dom kultúry

2012

Bratislava – Rusovce, 20. výročie

 

 

2018

Divadlo SĽUK

 

Činnosť súboru ukončená

 
 
Slovensko nepatrí medzi krajiny s veĺkým hmotným bohatstvom. Naše bohatstvo je v ľuďoch. V ľuďoch s veľkým srdcom.