Poslanie

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a Bratislava (ďalej len DSS), ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja poskytuje sociálne služby deťom a dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb. Ide o služby pre deti s duševnými poruchami a poruchami správania, od 6 rokov veku, najdlhšie do 25 rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj pre dospelých od skončenia vzdelania za osobitných podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalších dospelých občanov od 25 rokov veku.

 

Sociálne služby poskytované samosprávnym krajom

 

DSS ako poskytovateľ sociálnej služby vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, podieľa sa na zabezpečovaní vzdelávania a výchovy detí. Okrem nevyhnutnej starostlivosti, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie, v zariadení sa poskytuje aj výchova, poradenstvo, záujmová, kultúrna činnosť, rozvoj pracovných zručností, rehabilitačná a rekreačná činnosť. Poskytované sociálne služby zodpovedajú individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb, ktoré DSS zabezpečuje prostredníctvom špeciálnych foriem a metód zodpovedajúcich ich postihnutiu. V zariadení však nemožno poskytovať sociálnu službu osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

V DSS sa poskytujú sociálne služby ambulantnou formou a celoročnou pobytovou formou na čas neurčitý alebo čas určitý. Sociálna služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Zariadenie má kapacitu 65 miest, z toho 57 klientom sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou a 8 klientom celoročnou pobytovou formou.

 

Zriaďovacia listina - Predmet činnosti